akadalymentes verzió

Murarátka üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezése

KEOP-2.2.3/A/09-2010-0020
Projekt megvalósítása: 2011. 12. 01 – 2014. 05. 30.

Murarátka Község Önkormányzata 32 717 696  Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" tárgyú KEOP-2.2.3/A/09-2010-0020 azonosítószámon nyilvántartott projektre
A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság nyilvántartása alapján a vizsgált murarátkai ivóvízbázis sérülékeny földtani környezetben helyezkedik el. Ennek a problémának a megoldására Murarátka községe uniós támogatásban részesült.

 

A 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet szerint elvégzett alapállapot felmérés és rendszeres vízvizsgálatok dokumentációja, a földtani sajátosságok és a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság nyilvántartása alapján a vizsgált murarátkai ivóvízbázis sérülékeny földtani környezetben helyezkedik el. A vízbázis biztonságba helyezéséhez elengedhetetlenül szükséges a terület földtani, vízföldtani adottságainak, valamint a környezet állapotának olyan szintű feltárása és megismerése, hogy a kutak védőövezeti rendszere a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelően lehatárolható legyen.
Meg kell akadályozni a védőövezeti rendszeren belül újabb, a vízkészleteket veszélyeztető tevékenységek betelepülését, továbbá a víztermelő helyeken és közvetlen környékén a beépítéseket. A biztonságba helyezési folyamat diagnosztikai fázisában kiemelkedő feladat a vízbázis állapotának ellenőrzésére alkalmas monitoring-rendszer kiépítése is.
E projekt megvalósításával újabb 60 570 m3 évi átlagkapacitású rétegvízbázisú vízkészlet biztonságba helyezéséhez szükséges diagnosztikai feltárás valósulna meg. Fejlesztendő tevékenység tehát a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz szolgáltatása, biztonságba helyezett, hatóságilag kijelölt védőövezeti rendszerrel rendelkező vízbázisról, mely az érintett térség hosszútávú közüzemi ivóvízellátását biztosítja.
Jelen projekt a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén található murarátkai vízbázis diagnosztikai vizsgálatainak elvégzését és a biztonságba helyezéshez szükséges terv kidolgozását kívánja végrehajtani.
A vízbázis termelőkútjai több mint 20, illetve 50 évvel ezelőtt létesültek, a vízföldtani dokumentációk hiányosak, esetenként nem megbízhatóak, ezért mindenképpen szükséges a kutak műszeres felülvizsgálata.
Társadalmi szempontból a tisztább, egészségesebb környezet iránti igény is alátámasztja jelen projektjavaslat létrejöttét. Murarátka település fejlesztési tervében a csatornahálózat kiépítését prioritásként kezelik, azonban megvalósítása finanszírozási okokból eddig nem történhetett meg. A projekt keretében a szennyezőforrás feltárások során többek között a csatornázatlanság szennyező hatását is vizsgálni kívánjuk.

A fejlesztési szükségszerűséget kielégítő célok prioritási sorrendje az alábbiak szerint:

Stratégiai cél
A murarátkai vízbázis környezeti állapotának javulása, esetleges további romlásának megakadályozása, az emberi tevékenységből származó szennyeződések feltárása, megelőzése, a természetes vízminőség megőrzése, hosszútávú biztosítása.
Projektcél
Biztonságosabb ivóvízellátás a murarátkai vízbázisról a diagnosztika vizsgálatait szolgáló létesítmények megtervezése, kiépítése, monitoring hálózatának kialakítása, üzemeltetése, biztonságban tartásának megalapozása, diagnosztikai vizsgálatok elvégzése és a védőövezeti rendszer kijelölése, majd fenntartása által.

Operatív célok

 • Adatbázis készítése a felhalmozott ismeretanyagokról
 • Előzetes hidrogeológiai védőidom lehatárolása
 • Szennyezőforrások feltárása
 • Monitoring rendszer kialakítása fúrással
 • Talajminta és vízkémia mintavételek, laborelemzések
 • Kiviteli tervek elkészítése
 • Geofizikai mérések elvégzése
 • Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés
 • Térinformatikai rendszer létrehozása a diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek megjelenítésére
 • Védőövezeti rendszer lehatárolása (szivárgáshidraulikai modellezéssel)
 • Biztonságba helyezési terv készítése, a védőövezeti határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása
 • Védőövezeti rendszer hatósági kijelölése

Horizontális célok
A projekt megvalósítása környezetvédelmi célokat szolgál. Az üzemelő vízbázisok megőrzése hozzájárul a természetes minőségű vizek fenntarthatóságához.
A projekt megvalósítása során célként megfogalmazódik, hogy környezetkímélő technológiák használata kerüljön előtérbe, mind a felhasznált anyagok, mind az eljárások, munkafolyamatok terén.